Huurvoorwaarden

1.Algemeen:
1.1.De terbeschikkingstelling van het vakantieverblijf geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.
1.2.Het vakantieverblijf dient op de dag van aankomst uiterlijk om 20.00 uur betrokken te zijn., indien er geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet voor deze tijd kunnen aankomen, dienen hiervan de verhuurder op de hoogte te stellen.
1.3.Eventuele klachten betreffende het vakantieverblijf dienen direct bij aanvang van de huurperiode, doch uiterlijk binnen 24 uur na het huurbegin, met de verhuurder/eigenaar te worden opgenomen, om zo de verhuurder in de mogelijkheid te stellen de klacht naar tevredenheid op te lossen. Na deze termijn kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie.
1.4.Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendom van huurder, behoudens in geval van schuld van zijn zijde. Alsdan kan verhuurder echter nimmer gehouden worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
1.5.Op de dag van vertrek dient de huurder voor 10:00 uur het vakantieverblijf te verlaten, indien geen andere vertrektijd is overeengekomen.

2.Reservering en betaling:
2.1.Een reservering kan zowel schriftelijk als telefonisch gemaakt worden, en is voor huurder als voor Walcheren Vakanties bindend, indien het gevraagde vakantieverblijf in de aangegeven periode beschikbaar is.
2.2.Na reservering van het vakantieverblijf ontvangt huurder een reserveringsbevestiging/factuur.

2.3.De aanbetaling van 50% van de totale huursom (incl. bijkomende kosten) dient binnen 7 dagen na de boekingsdatum te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Walcheren Vakanties, de resterende 50% van de totale huursom incl. bijkomende kosten) dient minimaal 6 weken voor aankomst te worden betaald.

2.4.Bij een reservering binnen 6 weken voor aankomst dient het totaalbedrag per omgaande te worden betaald.

2.5.Bij een reservering binnen 1-3 weken voor aankomst dient het totaalbedrag per omgaande te worden betaald.

2.6.Een niet tijdige betaling kan annulering van de reservering tot gevolg hebben.

2.7.Per reservering worden administratiekosten in rekening gebracht.

2.8.De eventuele kosten voor geldstortingen en/of overboekingen zijn voor rekening van de huurder.

2.9.Het betalen van de (aan-)betaling houdt in dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden en de volledige omschrijving van het vakantieverblijf dat hij heeft gehuurd.

3.Rechten en plichten verhuurder:
3.1.De verhuurder is verplicht het vakantieverblijf met inventaris op datum en tijdstip van aanvang van de huurperiode schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
3.2.Verhuurder mag het vakantieverblijf op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant huurders doen bezichtigen.
3.3.Alle eventuele bijkomende kosten dienen op de huurovereenkomst te worden vermeld.
3.4.Behoudens opzet of grove schuld van verhuurder, aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurder of goederen van huurder tijdens de huurperiode en/of ten gevolge van het verblijf in het gehuurde vakantieverblijf. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de kale huursom.

4.Rechten en verplichtingen huurder:
4.1.Huurder mag in het vakantieverblijf niet met meer personen overnachten dan bij deze huurovereenkomst is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding zonder schriftelijke toestemming van het genoemde aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden zonder enig recht op compensatie (hetgeen betekend dat huurder het huurobject onmiddellijk dient te verlaten).
4.2.Huurder dient het huurobject uitsluitend als vakantieverblijf te gebruiken, mag daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen, en mag het huurobject niet aan derden in huur of gebruik geven.
4.3.Een groep huurders jonger dan 23 jaar is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van verhuurder.
4.4.Huurder zal het huurobject als een goed huisvader gebruiken, waarbij huurder aansprakelijk is voor tijdens de huurperiode aan het huurobject toegebrachte schade, inclusief schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, tenzij huurder aantoont dat de schade in redelijkheid niet aan hem is toe te rekenen.
4.5.Het verblijf in het vakantieverblijf geschiedt volledig op risico van huurder. De huurder neemt ook verantwoordelijkheid voor zijn gasten en/of familie. De bewijslast ligt bij de huurder, derhalve verklaart huurder in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
4.6.Huurder dient het vakantieverblijf met inventaris op datum en tijdstip van einde van de huurovereenkomst schoon en schadevrij te verlaten. Is dit niet het geval, dan is verhuurder gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
4.7.Huurder mag alleen een huisdier meebrengen na schriftelijke toestemming van verhuurder.
4.8.Het is niet toegestaan in het vakantieverblijf andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
4.9.Huurder zal, tenzij anders overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen.
4.10.Het vakantieverblijf mag alleen voor toeristisch verblijf gebruikt worden, zakelijk verblijf is niet toegestaan.

5.Optierecht:
5.1.Elke reservering kunt u binnen 24 uur, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit dient u telefonisch te melden. 
5.2.Bij annulering na deze 24 uur zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 6).
5.3.Bij een reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van toepassing, en gelden de normale annuleringsvoorwaarden (zie punt 6)

6.Annulering:
6.1.Verhuurder kan door bijzondere omstandigheden genoopt worden tot annulering en ontbinding van de huurovereenkomst. Annulering en ontbinding dienen schriftelijk te geschieden. Verhuurder zal in dat geval zijn uiterste best doen een alternatief aan de huurder aan te bieden. Mocht dit niet naar tevredenheid van huurder lukken, dan zal verhuurder alle door huurder betaalde bedragen terugstorten, zonder enige aansprakelijkheid van verhuurder.
6.2.Huurder is gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren en te ontbinden, met inachtneming van het volgende:
6.2.1.Annulering en ontbinding dient u eerst telefonisch te melden, waarna u dit per aangetekend schrijven bevestigt onder bijvoeging van de huurovereenkomst. Dit schrijven dient gericht te zijn aan Walcheren Vakanties te Domburg.
6.2.2.Bij annulering binnen 24 uur na reservering is het optierecht van kracht ( zie punt 5).
6.2.3.Bij annulering na 24 uur en tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode , wordt 15% van de huursom in rekening gebracht.
6.2.4. Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang van de huurperiode, wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
6.2.5.Bij annulering tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de huurperiode, wordt 75% van de huursom in rekening gebracht.
6.2.6. Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode, wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.
Ten alle tijden zullen bij annulering de administratiekosten verschuldigd zijn.
6.3.Verhuurder zal na ontvangst van een annulering van de huurder een annuleringsnota opmaken, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend conform de inhoud van de annuleringsnota en enig overblijvend saldo ten gunste van huurder zal worden teruggestort.

7.Wijzigingen:
Indien u in een reeds gemaakte huurovereenkomst een wijziging wilt aanbrengen, geeft u dit dan direct door aan Walcheren Vakanties. Deze wijziging worden schriftelijk door Walcheren Vakanties bevestigd, de hieraan verbonden kosten bedragen € 7,50 per wijziging. Wijzigingen in de huurperiode zijn mogelijk tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode. Bij wijzigingen naar een goedkopere huurperiode blijft de oorspronkelijke totaalprijs verschuldigd. Wijzingen van vakantieverblijf gelden als annuleringen (zie punt 6)

8.Ontbinding:
8.1.Walcheren Vakanties en verhuurder/eigenaar is gerechtigd deze verhuurovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter noodzakelijk is als:
-bij aanvang van de huurperiode nog niet de volledige huursom is betaald.
-de huurder het gehuurde vakantieverblijf voortijdig verlaat.
-de huurder zonder berichtgeving vooraf, nalaat het gehuurde vakantieverblijf op de dag van aanvang van de huurperiode voor 20:00 uur te betrekken.
-indien de huurder de verplichtingen uit deze huurovereenkomst en/of reglementen van orde niet nakomt.
8.2.Het verlaten van het gehuurde vakantieverblijf doet alle recht op al dan niet geldelijke compensatie teniet.

9.Geschillen:
Ondanks de uiterste zorg en moeite van verhuurder en Walcheren Vakanties, is het toch mogelijk dat een huurder een gerechtvaardigde klacht heeft. Huurder dient eventuele klachten en technische storingen onmiddellijk bij Walcheren Vakanties te melden, teneinde Walcheren Vakanties in gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Intussen dient huurder alle stappen te ondernemen die in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd teneinde eventuele schade te beperken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft huurder tot uiterlijk 2 weken na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Walcheren Vakanties, Singel 17B, 4357 BV, Domburg.
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.

10.Overig:
10.1.Walcheren Vakanties treedt op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder/eigenaar.
10.2. Het kan zijn dat er in de directe omgeving van het gehuurde vakantieverblijf gewerkt wordt, bv. wegwerkzaamheden en/of (ver)bouwactiviteiten. Walcheren Vakanties als verhuurder kunnen voor eventuele overlast geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.
10.3.We willen u erop wijzen dat inrichting en comfort van alle vakantieverblijven minimaal voldoen aan de standaard plattelandsnormen, maar kunnen afwijken van stedelijke normen.
10.4.Walcheren Vakanties gaat uiterst zorgvuldig om met de juistheid van informatie die de verhuurder ons verstrekt en het samenstellen en verspreiden hiervan. We kunnen echter niet garanderen dat de actuele toestand gelijk is aan de hiervoor genoemde, door eventuele wijzigingen na verloop van tijd.
10.5.Voor de algemene toestand van het vakantieverblijf is en blijft de eigenaar volledig verantwoordelijk.
10.6.Walcheren Vakanties is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van onjuiste informatie, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel kan ontstaan als gevolg hiervan.
10.7.Op alle overeenkomsten die tussen Walcheren Vakanties en huurder worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.